The Friendly Fighter

AJ founder of Sicklista "Mountain Biking"

April 29, 2021 Tristan T. Alvarado Season 1 Episode 107
The Friendly Fighter
AJ founder of Sicklista "Mountain Biking"
Show Notes

Follow Aj's page on Instagram @sicklista.mtb We discuss everything mountain biking on this episode today.